راهنمای پایان نامه درباره : تعریف مفهومی آگاهی و اطلاعات

 

منظور از آگاهی و اطلاعات در این پژوهش دسترسی به رویدادها، حوداث و اخبار کشور و دنیا و همچنین آگاهی از وضعیت موجود در جامعه و کسب اطلاعات از وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور و همچنین جهت‌گیری و اعلام نظر درباره موضوعات مطرح شده در فضای مجازی.

تعریف عملیاتی آگاهی و اطلاعات

برای عملیاتی کردن این متغیر از گویه‌های ذیل استفاده شده، که این مقیاس محقق ساخته می‌باشد.

که شامل گویه های زیر می باشد:(گویه های شماره:۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴)

– برای اطلاع و آگاهی از اخبار دنیا و کشور عضو هستم.

– برای اطلاع و آگاهی از عملکرد دولت عضو هستم.

– برای آگاهی و درک از شرایط جامعه ام عضو هستم.

– برای آگاهی از چگونگی وضعیت دیگران عضو هستم

– برای آگاهی از بازار کار عضو هستم.

– برای آگاهی از وضعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشورم عضو هستم.

– برای یادگیری مسائل گوناگون از قبیل (اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی) عضو هستم.

– برای مشورت خواهی از دیگران عضو هستم.

– برای آگاهی از عقاید و نظرات دیگران عضو هستم.

– برای جهت گیری و اعلام نظر درباره موضوعات گوناگون سیاسی و اجتماعی عضو هستم.

  • اوقات فراغت

تعریف مفهومی اوقات فراغت

در این پژوهش منظور از اوقات فراغت ساعاتی می‌باشد که فرد برای وقت گذارانی و همچنین سرگرمی و نشاط در فضای مجازی وقت می‌گذارند.

تعریف عملیاتی اوقات فراغت

برای عملیاتی کردن این متغیر از گویه‌های ذیل استفاده شده، که این مقیاس محقق ساخته می‌باشد.

که شامل گویه های زیر می باشد:(گویه های شماره:۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸)

– بیشتر برای وقت گذرانی عضو هستم.

– برای استفاده از بازی های آنلاین عضو هستم.

– برای ایجاد نشاط و تفریح و سرگرمی عضو هستم

– بیشتر برای گذران اوقات با جنس مخالف عضو هستم.

– برای استفاده از مطالب سرگرم کننده و جالب و جذاب عضو هستم.

  • عدم کنترل و سانسور

تعریف مفهومی عدم کنترل و سانسور

با توجه به این که فضای مجازی یک فضای باز و آزاد است (علیرغم فیتلرینگ)، و افراد در آن بدون محدویت می‌توانند از جریان آزاد اخبار و واقعیت‌ها برخودار شوند و همچنین از مواهب آزادی بیان برای انتقاد و نقد نظرات خویش و دیگران استفاده کند (هر چند ممکن است به خاطر پاره‌ای از مسائل اخلاقی و امنیتی خودسانسوری صورت گیرد).

تعریف عملیاتی عدم کنترل و سانسور

برای عملیاتی کردن این متغیر از گویه‌های ذیل استفاده شده، که این مقیاس محقق ساخته می‌باشد.

که شامل گویه های زیر می باشد:(گویه های شماره:۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵)

– در شبکه های مجازی اخبار و اطلاعات از جریان آزادی برخوردار هستند.

– اخبار و اطلاعات ارائه شده در شبکه مجازی از واقعیت بیشتری برخوردار هستند.

– برای افشاگری حقایق در مورد واقعیت ها عضو هستم.

– با توجه به اینکه سانسور صورت نمی گیرد افراد آزادانه تر نظرات خود را بیان می کنند.

– در محیط شبکه های اجتماعی مجازی افراد زیاد کنترل نمی شوند.

– برای نقد سیاسی دولت عضو هستم.

– در محیط مجازی افراد آزادانه صبحت می کنند و هیچ گونه محدودیتی در آزادی بیان ندارند.