خرید پایان نامه : تعریف مفهومی فرار از واقعیت زندگی

۱-۶-۲- تعریف مفهومی و عملیاتی ابعاد متغیر مستقل (شبکه اجتماعی وایبر)

  • فرار از واقعیت زندگی

تعریف مفهومی فرار از واقعیت زندگی:

فرار از واقعیت وضعیتی است که در آن فرد برای رهایی از مشکلات و ایجاد آرامش خود را به هر چیزی که غیر از واقعیت باشد، مشغول کند. در این پژوهش با توجه به ناامنی و مشکلات موجود در دنیای واقعی، دنیای مجازی، دنیای است که فرد برای رهایی از مشکلاتی چون اضطراب و عدم اعتماد به نفس در رابطه با دیگران و ارتباط با جنس مخالف به آن روی می‌آورد.

تعریف عملیاتی فرار از واقعیت زندگی:

برای عملیاتی کردن این متغیر از گویه‌های ذیل استفاده شده، که این مقیاس محقق ساخته می‌باشد.

که شامل گویه های زیر می باشد:(گویه های شماره:۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲)

– برای آرامش و رهایی از مشکلات عضو هستم.

– با توجه به محیط کشور ارتباط با جنس مخالف در فضای واقعی سخت است برای همین وارد محیط مجازی می شوم.

– چون نمی توان واقعیت ها را در دنیای واقعی گفت به محیط مجازی برای گفتن آن عضو هستم.

– برای فرار از انزوا و تنهایی عضو هستم.

– به خاظر شرم و خجالت زدگی در محیط واقعی و عدم امکان ارتباط با دیگران وارد فضای مجازی می شوم.

– چون اعتماد به نفش کافی ندارم و از روبرو شدن با دیگران هراس دارم از طریق فضای مجازی ارتباط برقرار می کنم.

  • بحث و یادگیری

تعریف مفهومی بحث و یادگیری

بحث و یادگیری در این پژوهش به معنی ارتباط با دوستان همکلاسی و هم دانشجو است، که در فضای مجازی راجع به مسائل و موارد و مشکلات درسی با هم بحث و تبادل نظر می‌کنند.

تعریف عملیاتی بحث و یادگیری

برای عملیاتی کردن این متغیر از گویه‌های ذیل استفاده شده، که این مقیاس محقق ساخته می‌باشد.

که شامل گویه های زیر می باشد:(گویه های شماره:۶۳-۶۴-۶۵-۶۶)

– برای بحث درسی با دوستان عضو هستم.

– برای یادگیری مطالب درسی عضو هستم.

– در صورت نداشتن دسترسی حضوری به همکلاسی ها عضو هستم.

– برای مشارکت در گروه های علمی عضو هستم.

  • ایجاد روابط

تعریف مفهومی ایجاد روابط

منظور از ایجاد روابط در این پژوهش ارتباط برقرار کردن با دوستان جدید و قدیمی و هم چنین برقراری ارتباط با جنس متقابل می‌باشد که در فضای مجازی صورت می‌گیرد.

تعریف عملیاتی ایجاد روابط

برای عملیاتی کردن این متغیر از گویه‌های ذیل استفاده شده، که این مقیاس محقق ساخته می‌باشد.

که شامل گویه های زیر می باشد:(گویه های شماره:۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳)

– برای برقراری ارتباط با دیگران عضو هستم

– برای مشارکت در بحث های دوستانه عضو هستم.

– برای برقراری ارتباط با دوستان قدیمی و حفظ رابطه با آن ها عضو هستم

– برای ایجاد رابطه ای پایدار برای کنش متقابل اجتماعی عضو هستم.

– بیشتر برای برقراری اتباط با جنس مخالف عضو هستم.

– برای مشارکت در تجربه دیگران عضو هستم.

– برای یافتن دوستان جدید عضو هستم.