مقاله (پایان نامه) شبکه های اجتماعی چه تاثیری بر عملکرد دانشجویان دارد؟

مسأله عملکرد تحصیلی در دانشگاه از جمله مسائلی است که ذهن رهبران و مدیران جامعه و در نتیجه محققان را به خود جلب کرده است. این که چه عواملی بر پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانشجویان تأثیر می‌گذارد، با سهم و مشارکت هر عامل چه اندازه است، همواره مورد توجه بوده است (طباطبایی، ۱۳۷۶). عملکرد تحصیلی و توجه به آن در […]