عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

اهمیت، ضرورت و نتایج احتمالی پژوهش

شناسایی مکانیزم‏هایی که مدیران به طریق آن اقدام به تحقق بخشیدن سود پیش‏بینی شده می‏نمایند، از بعد سودمندی اطلاعات حسابداری اهمیت فراوانی دارد. در حالی که هدف حسابداری فراهم آوردن اطلاعاتی می باشد که با بهره گیری از آن سرمایه‏گذاران بتوانند تصمیمات اقتصادی مناسبی اتخاذ نمایند، شناسایی کانال‏هایی که اطلاعات بتوانند چشم‏انداز آتی شرکت را به نحوه مطلوب‏تری منعکس نماید مهم می باشد.

نتایج به دست آمده از این پژوهش می‏تواند سرمایه‏گذاران، تحلیل‏گران و استانداردگذاران را جهت درک مطلوب‏تر پیام‏های مستتر در اطلاعات حسابداری یاری کند. چنانچه نتایج پژوهش بتواند وجود ارتباط بین ترازنامه متورم شده با مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود کاهشی را تایید کند، بهره گیری‏کنندگان از صورت‏های مالی خواهند توانست اقدامات مدیریت را به نحوه مطلوب‏تری پیش‏بینی نمایند و واکنش مناسبی از خود نسبت به آن نشان دهند.

1-4 اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه مکانیزم‏های جایگزین بکارگیری اقلام تعهدی اختیاری در جهت تحقق سود پیش‏بینی شده‏می باشد. به صورت خاص، اهداف این پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  1. مطالعه ارتباط بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت سود واقعی
  2. مطالعه ارتباط بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت کاهشی پیش‏بینی سود

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه مکانیزم‏های جایگزین بکارگیری اقلام تعهدی اختیاری در جهت تحقق سود پیش‏بینی شده‏می باشد. به صورت خاص، اهداف این پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  1. مطالعه ارتباط بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت سود واقعی
  2. مطالعه ارتباط بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت کاهشی پیش‏بینی سود

1-5 پرسش‏های اصلی پژوهش

با در نظر داشتن مطالب مطرح شده در اظهار مسئله، پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به سوالات زیر می باشد:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. چه ارتباط‏ای بین کاهشی بودن پیش‏بینی سود هر سهم و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه هست؟

چه ارتباط‏ای بین مدیریت سود واقعی و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه هست؟

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری