مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تعاریف مختلف سرمایه فکری

در ارتباط با سرمایه فکری تعاریف مختلفی ارائه شده می باشد که در ادامه به بعضی از آنها تصریح خواهد گردید:

1- بنتیس (1996) و (1999) که سرمایه فکری به عنوان منبع جدیدی برای سازمان، جهت رقابت و موفقیت در بازار به شمار می آید. در تعریفی دیگر وی معتقد می باشد که سرمایه فکری کوشش برای بهره گیری مؤثر از دانش پیش روی اطلاعات می باشد ( همان منبع، 102)[1].

2- روس و روس (1997) که سرمایه فکری مجموع دارایی های پنهان شرکت مانند نمادهای تجاری، حق اختراع و … می باشد که در برگیرنده کلیه  دارایی هایی می باشد که در صورت های مالی منعکس نمی گردد. سرمایه فکری به عنوان مهمترین منبع ایجاد مزیت رقابتی شرکت به حساب می آید (روس و همکارانش، 1997، 426-413)[2].

3- استیوارت در سال 1997 سرمایه فکری را بدین گونه تعریف کرده می باشد که  شامل دانش، اطلاعات، دارایی فکری و تجربه می باشد که به عنوان ذهن برتر با دانش کلیدی تلقی می گردد.

4- ادوینسون و مالون  نیز در سال 1997سرمایه فکری به تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت تصریح دارد تعریف کرده اند.

5- سویبی  در سال 1998 سرمایه فکری را دانشی تعریف کرده می باشد که در راستای ارزش آفرینی بهره گیری می گردد. طبق این تعریف سرمایه فکری به عنوان دانش ، مهارت و توانایی هایی می باشد که می تواند به ثروت و ارزش هایی تبدیل گردد که نتیجه آن ارزش آفرینی می باشد.

6- اندریسن واستم  در سال 2004 سرمایه فکری را  منابع نامشهود در اختیار یک شرکت بوده  تعریف کرده اندکه مزیت متناسبی به شرکت ارائه داده وترکیب آنها، منافع آتی به دنبال دارد.

2-2- 3- مدل های طبقه بندی سرمایه فکری

در زمینه طبقه بندی اجزاء سرمایه فکری تاکنون مدل های زیادی ارائه شده می باشد که هر یک از این طبقه بندی ها از جهاتی به تبیین اجزای سرمایه فکری پرداخته می باشد که در ادامه این طبقه بندی ها را با نام محققان آنها ذکر می کنیم اما بایستی توجه داشت که همانند، سرمایه فکری ، هنوز یک تعریف طبقه بندی جهانشمولی دربارۀ اجزا سرمایه فکری وجود ندارد لذا از جهات زیادی شباهت هایی بین تعاریف مختلف نظاره می گردد و تمامی این طبقه بندی ها و تعاریف بر این اصل استوار می باشد که سرمایه فکری، مجموع داراییهای ناملموس سازمان اعم از دانش بخشی از سرمایه انسانی[3]،سرمایه ساختاری[4]، سرمایه ارتباطی، سرمایه سازمانی، سرمایه داخلی و سرمایه خارجی[5] می باشد بعضی از طبقه بندی های ارائه شده به تبیین زیر می باشد :

 

[2].Roos et al,1997,413-426

[3]. Human capital

[4]. structural  capital

[5]. External  capital

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف انجام پژوهش

اهداف کاربردی:

سرمایه فکری به عنوان شاخصی خارج از صورتهای مالی می تواند یکی از شاخص های مهم در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مدنظر قرار گیرد.

مانند اهداف کاربردی پژوهش نشان دادن اهمیت سرمایه فکری به ذینفعان صورت های مالی شرکت می باشد تا منجر به اخذ تصمیمات بهتر و دقیقتر مالی در مورد شرکت ها از سوی سرمایه گذاران ، خود شرکت ها، اعتبار دهندگانو غیره گردد و نیز سهامداران بایستی بدانند که سرمایه فکری و نیروی انسانی تنها منابعی هستند که نقطه پایانی در مورد بهره وری آنها وجود ندارد و  بهره گیری مطلوب از آن ها می تواند منجر به افزایش سود گردد.

1-5-اهداف اصلی پژوهش:

مهمترین اهداف انجام این پژوهش را می توان به صورت زیر اختصار نمود:

1- شناسایی انواع دارایی های نامشهود، طبقه بندی آنها و روش های اندازه گیری آنها

2- مطالعه تأثیر سرمایه های فکری برریسک کل و ریسک سیستماتیک

3- مطالعه اندازه سرمایه انسانی

4- مطالعه اندازه سرمایه ساختاری

5- ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سطح این سرمایه های فکری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری