تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول کلیات پژوهش

1-1-  مقدمه. 3

1-2-  اظهار مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش. 5

1-4- هدف پژوهش. 6

1-5- فرضیه‌های پژوهش. 6

1-5-1- فرضیه‌ اصلی. 6

1-5-2- فرضیه های فرعی. 6

1-6- روش انجام پژوهش. 7

1-6-1- روش پژوهش و گردآوری داده­ها. 7

1-6-2- جامعه آماری و نمونه پژوهش. 8

1-6-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها. 8

1-7- بهره گیری کنندگان از نتایج پژوهش. 9

1-8- تعریف واژه‌های کلیدی. 9

1-9- ساختار پژوهش. 10

فصل دوم مبانی نظری پژوهش

2-1-  مقدمه. 12

2-2-  مبانی نظری. 12

2-2-1- مفاهیم و تعریف سرمایه فکری. 12

2-2-1-1- سیر تاریخی سرمایه فکری. 17

2-2-1-2- عناصر سرمایه فکری. 18

2-2-1-3- روشهای اندازه گیری سرمایه فکری. 19

2-2-2- سیستم­های حسابداری مدیریت. 38

2-2-3- حسابداری مدیریت و سرمایه فکری. 40

2-3-  پیشینه پژوهش. 42

2-3-1-  پژوهش­های خارجی. 44

2-3-2-  پژوهش­های داخلی. 44

2-4- اختصار فصل. 48

فصل سوم روش اجرای پژوهش

3-1- مقدمه. 50

3-2- تعریف پژوهش. 50

3-3- متغیرهای پژوهش. 51

3-3-1- متغیر مستقل. 51

3-3-2- متغیر وابسته. 52

3-4- قلمرو پژوهش. 52

3-5- جامعه و نمونه آماری. 52

3-6- روش پژوهش و گردآوری داده­ها. 53

3-7- طراحی پرسشنامه. 53

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها و ازمون فرضیه ها  51

3-9- ازمون نرمال بودن داده ها(کولموگوروف- اسمیرنوف)  55

3-10- ضریب همبستگی. 55

3-11- اختصار فصل. 55

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه. 57

4-2- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش. 57

4-3- روایی و پایایی پرسشنامه. 63

4-4- آزمون نرمال بودن متغیرها. 64

4-5- آزمون فرضیه­های پژوهش. 65

4-6- رتبه بندی متغیرهای مستقل سیستم­های حسابداری مدیریت  74

4-7- اختصار فصل. 75

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه. 77

5-2- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش. 77

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-3- پیشنهادهای پژوهش. 80

5-3-1- پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش. 80

5-3-2- پیشنهاد برای پژوهش‌های آینده. 81

5-4- محدودیت­های پژوهش. 81

5-5- اختصار فصل. 81

پیوست­ها. 82

فهرست منابع. 92

 

چکیده

 

مطالعه تاثیر سیستم­های حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری

در سازمان تامین اجتماعی

 

 

چکیده

هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط بین سیستم­های حسابداری مدیریت و توسعه سرمایه فکری در سازمان تأمین اجتماعی می­باشد. بدین مقصود ارتباط سه معیار شیوه بهره گیری از سیستمهای حسابداری مدیریت، نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه می­گردد و نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی و طرفداری می­گردد با اجزای سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه­های پژوهش نشان می­دهد که به گونه کلی، با توجه با آزمون ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش، از بین 12 فرضیه مطرح شده فقط چهار فرضیه پذیرفته گردید که مربوط به ارتباط بین متغیرهای شیوه بهره گیری از سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه انسانی، نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی می­گردد و سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری، و سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری می­باشد، مورد پذیرش واقع گردید. در هر چهار فرضیه نیز ارتباط بین متغیرها مستقیم می‏باشد.

واژه­های کلیدی: سیستمهای حسابداری مدیریت، سرمایه فکری، سازمان تأمین اجتماعی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف این در سه حوزه کاربردی، محتوایی و کاربردهای خاص به صورت زیر می باشد:

کاربردی: هدف کاربردی کمک به مدیران سازمان تامین اجتماعی می باشد تا با ارزیابی ارتباط سیستم­های حسابداری مدیریت خود با توسعه سرمایه فکری، بتوانند از این دارایی با ارزش بهره گیری کنند.

محتوایی: هدف محتوایی این پژوهش­ مطالعه ارتباط بین سیستم­های حسابداری مدیریت و توسعه سرمایه فکری در سازمان تأمین اجتماعی می­باشد.

کاربردهای خاص: نتایج این پژوهش می­تواند مورد بهره گیری مدیران سازمان تأمین اجتماعی، مدیران سایر سازمان­ها و پژوهشگران حوزه سرمایه فکری قرار بگیرد.

 

 

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی پایان نامه

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی پایان نامه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری