عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

این الگو، بازده سهام را تابعی از ریسک بازار تلقی می کند و بر ارتباط زیر مبتنی می باشد:

به گونه ای که، E(ri)، بازده مورد انتظار سهام i؛ rf، نرخ بازده بدون ریسک (نرخ اوراق مشارکت)؛ E(rm)، بازده مورد انتظار بازار و βi، حساسیت تغییرات بازده سهم به تغییرات بازده بازار که برای محاسبه آن از ارتباط زیر بهره گیری خواهد گردید:

: عبارت می باشد از کوواریانس با بازده سهام شرکت و بازده بازار، : عبارت می باشد از واریانس بازده بازار.

ب- متغیر های مستقل:

ج- متغیر های کنترل:

عبارت می باشد از ارزش دفتری سهام شرکت  در سال  به ارزش بازار آن.

عبارت می باشد از لگاریتم طبیعی کل دارایی‌های شرکت  در سال .

عبارت می باشد از اهرم مالی (نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها) شرکت  در سال .

عبارت می باشد از حجم معاملات سهام (تعداد سهام معامله ‌شده) سهام شرکت  در طول سال مالی تقسیم بر تعداد سهام شرکت مورد نظر در پایان سال مالی.

عبارت می باشد از ریشه دوم تعداد دفعات معاملات سهام شرکت  در سال ؛

عبارت می باشد از اندازه (لگاریتم طبیعی ارزش بازار) شرکت  در سال .

عبارت می باشد از لگاریتم طبیعی قیمت سهام شرکت  در سال .

1-12-ساختار کلی پژوهش

فصل اول :از نظر گذشت، در سایر فصل‌ها مطالبی به تبیین و ترتیب زیر ارائه می گردد:

فصل دوم: در این فصل، ادبیات موجود در زمینه مطالعه ارتباط بین تعداد دفعات پیش بینی سود مدیریت، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در پایان، پیشینه پژوهش‌های انجام‌شده در ایران و سایر کشورها اظهار می گردد.

فصل سوم: طی فصل سوم روش اجرای پژوهش ارائه می گردد. روش‌های گردآوری اطلاعات، روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات، جامعه آماری و نمونه انتخاب‌شده و روش‌های آماری مورد بهره گیری در پژوهش نیز در این فصل ارائه می گردد.

فصل چهارم: در فصل چهارم اطلاعات گردآوری‌شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه‌ها و آمار توصیفی در این فصل تشریح می گردد.

فصل پنجم :در آخرین فصل، اختصار‌ای از نتایج به دست آمده و نتیجه‌گیری کلی ارائه می گردد. با در نظر داشتن نتایج پژوهش، پیشنهادهای لازم ارائه می گردد.

 

 

اختصار فصل

این فصل پس از ارایه مقدمه، با تبیین و اظهار مسئله پژوهش آغاز شده می باشد و سپس اهمیت و ارزش پژوهش اظهار گردید. در ادامه هدف از انجام این پژوهش و فرضیه­‌های متناسب با اهداف این پژوهش ارائه شده می باشد که شامل دو فرضیهاست. همچنین روش انجام پژوهش، ابزار جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، جامعه‌ی آماری و روش‌های آماری مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل داده­ها و اطلاعات به گونه مختصر ذکر گردید. در پایان این فصل واژه­های عملیاتی مورد بهره گیری در متن پژوهش، تعریف شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف کلی:مطالعه ارتباط بین تعداد دفعات پیش بینی سود مدیریت، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام در بورس اوراق بهادار تهران.

هدف آرمانی: بسترسازی جهت ارتقای کیفیت گزارشگری مالی وحصول به اهداف جامعیت گزارشگری مالی.

هدف کاربردی: فعالان بازار سرمایه و تحلیلگران مالی می‌توانند از نتایج این پژوهش در راستای تعیین اندازه تأثیر تعداد دفعات پیش بینی سود مدیریت بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام بهره برداری نمایند. امید می باشد این بهره برداری به اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بهتر و نیز تحلیل‌های جامع‌تر و کامل‌تر بیانجامد. به علاوه، پژوهش جاری می‌تواند بستری را جهت تحقیقات دانشگاهی در خصوص عدم تقارن اطلاعاتی، با در نظر گرفتن هزینه حقوق صاحبان سهام و تعداد دفعات پیش بینی سود مدیریت، ارائه نماید. همچنین شواهدی را در خصوص ارتباط بین تعداد دفعات پیش بینی سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام ارائه می‌نماید که منجر به گسترش ادبیات هزینه حقوق صاحبان سهام و نیز ادبیات عدم تقارن اطلاعاتی کشور خواهد گردید.

– سؤالات پژوهش

با در نظر داشتن مسئله پژوهش، پژوهش حاضر مشتمل دو پرسشبه تبیین زیر می باشد:

  • آیا تعداد دفعات پیش بینی سود مدیریت، بر عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر معنادار دارد یا خیر؟ در صورت داشتن تأثیر معنادار، جهت تأثیر چگونه می‌باشد.

آیا عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر معنادار دارد یا خیر؟ در صورت داشتن تأثیر معنادار، جهت تأثیر چگونه می‌باشد

پایان نامه مطالعه ارتباط بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه ارتباط بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری