ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

 • کاهشی بودن پیش‏بینی سود هر سهم (DOWN)

در این پژوهش مشابه بارتو (2002)، درصورتی پیش‏بینی مدیریت از سود هر سهم کاهشی در نظر گرفته می گردد که:

مدل (1-3) آخرین پیش‏بینی EPSEPS تحقق یافته< اولین پیش‏‏بینی EPS

در صورتی که شرایط مدل (1-3) مستقر باشد، DOWN مقدار یک را اختیار خواهد نمود و اگر این طور نباشد مقدار آن صفر خواهد بود.

 

1-9-2 متغیر مستقل

خالص دارایی‏های عملیاتی تقسیم بر فروش (BBS): نشان دهنده اندازه متورم بودن ترازنامه می باشد به این ترتیب که هر چه مقدار آن بیشتر باشد، به معنی متورم‏تر بودن ترازنامه می باشد.

1-9-3    متغیرهای کنترلی

 • تعداد سهام مالکیت نهادی تقسیم بر کل تعداد سهام عادی شرکت در پایان دوره، درصدی از مالکیت کل شرکت توسط سرمایه گذاران نهادی (INST)
 • نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به عنوان نماینده فرصت رشد شرکت (LTG).
 • وقوع زیان در صورتی که شرکت در دو سال قبل زیان داشته باشد برابر یک و اگر این طور نباشد صفر می باشد (LOSS).
 • اندازه شرکت: لگاریتم ارزش بازار سهام (SIZE).
 • متغیری مصنوعی برای کنترل اثرات صنعت بر مبنای طبقه بندی صنایع در سازمان بورس اوراق بهادار تهران (INDUSTRY).
 • متغیری مصنوعی برای کنترل اثرات دوره‏های مالی (YEAR).
 • سهم بازار، فروش شرکت در سال t تقسیم بر فروش کل صنعت در سال t (MS).
 • هزینه‏های ثابت: دارایی‏های ثابت مشهود تقسیم بر فروش، به مقصود کنترل هزینه‏های غیر عادی تولید (FC).

1-10 مدل‏های آزمون فرضیه‏های پژوهش

در این پژوهش از الگوهای رگرسیون لوجستیک چند متغیره به مقصود آزمون فرضیه‏های پژوهش بهره گیری خواهد گردید. به مقصود آزمون فرضیه اول پژوهش از مدل‏ لوجستیک (1-4) بهره گیری می‏گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه مکانیزم‏های جایگزین بکارگیری اقلام تعهدی اختیاری در جهت تحقق سود پیش‏بینی شده‏می باشد. به صورت خاص، اهداف این پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

 1. مطالعه ارتباط بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت سود واقعی
 2. مطالعه ارتباط بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت کاهشی پیش‏بینی سود

1-5 پرسش‏های اصلی پژوهش

با در نظر داشتن مطالب مطرح شده در اظهار مسئله، پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به سوالات زیر می باشد:

 1. چه ارتباط‏ای بین کاهشی بودن پیش‏بینی سود هر سهم و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه هست؟

چه ارتباط‏ای بین مدیریت سود واقعی و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه هست؟

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری