عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

سود اقتصادی و حسابداری

تعریف مفهوم اقتصادی سود عموماً به اقتصاددانی همچون هیکس (1939) نسبت داده می گردد: هدف محاسبه سود در امور خاص این می باشد که به مردم نشان دهیم چه مقدار آن‌ها می‌توانند مصرف کنند بدون آن که نیازمند شوند. به نظر می‌رسد سود یک فرد به عنوان حداکثر مقداری می باشد که فرد می‌تواند در طول هفته مصرف کند و همچنان در پایان هفته به خوبی اول هفته که شروع کرده باشد. اگر چه تعریف هیکس بر سود فردی تاکید دارد، اما این مفهم می‌تواند به عنوان مبنایی برای تعیین سود تجاری با عوض کردن واژه‌ی مصرف کردن با توزیع کردن قرار گیرد. پس، سود تجاری تغییر خالص دارایی‌ها در نتیجه فعالیت تجاری در طول دوره‌ی حسابداری خواهد بود. به بیانی دیگر، سود تجاری تغییر خالص دارایی‌ها به استثنای سرمایه‌گذاری‌های مالکان و توزیع سود بین آن‌ها می باشد. خاطر نشان می گردد که این مفهوم تعیین سود از سود حسابداران با عنوان حفظ سرمایه نام گرفته می باشد (کردستانی 1381). به گونه کلی، از منظر اقتصادی سود به عنوان افزایش در رفاه تعبیر می گردد. این تعریف از دیدگاه معنایی[1] دارای تفسیر پذیری بالایی بوده و به دیگر سخن از قابلیت فهم زیادی برخوردار می باشد.

سود حسابداری به اظهار ساده بدین گونه تعریف می گردد: تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معاملات دوره و بهای تاریخی منقضی شده مربوطه. این تعریف بیانگر این می باشد که سود حسابداری دارای پنج ویژگی می‏باشد:

1- سود حسابداری مبتنی بر معاملات واقعی می باشد که شرکت آن‌ها را انجام داده می باشد (سود حسابداری اصولاً از تفاوت درآمد فروش کالاها یا خدمات با هزینه‏های لازم برای بجای آوردن این فروش بدست می‏آید). بر حسب سنت، حرفه حسابداری برای محاسبه سود از روش معاملاتی بهره گیری کرده می باشد. این معامله یا داد و ستد می‏تواند درون سازمان یا برون سازمان باشد. معاملات عیان یا برون سازمانی، در نتیجه کالاها یا خدماتی که شرکت از سایر واحدها می‏خرد یا به آن‌هامی‌فروشد انجام می گردد و معاملات پنهان (درون سازمانی) به سبب بهره گیری یا تخصیص دارایی‏ها در درون شرکت انجام می شوند. معاملات برون سازمانی از آن جهت عیان هستند که بر یک سری مدارک عینی استوار هستند. معاملات درون سازمانی به آن سبب پنهان هستند که بر مبنای مدارکی قرار دارند که چندان عینی نمی‏باشند.

2- سود حسابداری بر مبنای فرض دوره زمانی، به عنوان یک امر بدیهی قرار دارد و به عملکرد مالی شرکت در طی یک دوره زمانی مفروض یا مشخص تصریح دارد.

3- سود حسابداری که بر مبنای اصل تحقق درآمد قرار دارد، ایجاب می‏کند که درآمد تعریف گردد، آن‌را اندازه‏گیری و شناسایی (ثبت) نمود. به گونه کلی، اصل تحقق درآمد معیار یا آزمونی می باشد برای شناسایی (ثبت) درآمد و در نتیجه شناسایی (ثبت) سود.

4- سود حسابداری ایجاب می‏کند که اصل بهای تاریخی به صورت دقیق رعایت گردد. یک دارایی تا زمانی که فروش تحقق می‏یابد بر مبنای بهای تمام شده ثبت می‏گردد و در آن وقت هر نوع تغییری در ارزش شناسایی می‏گردد.

5- سود حسابداری ایجاب می‏کند که درآمدهای تحقق یافته دوره، در ارتباط با هزینه‏های مربوط، متناسب یا ذی‏ربط مورد توجه قرار گیرند. از این رو سود حسابداری بر مبنای اصل تطابق قرار دارد (ریاحی بلکویی، 1381).

[1].Semantic

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

هدف کلی:مطالعه ارتباط بین تعداد دفعات پیش بینی سود مدیریت، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام در بورس اوراق بهادار تهران.

هدف آرمانی: بسترسازی جهت ارتقای کیفیت گزارشگری مالی وحصول به اهداف جامعیت گزارشگری مالی.

هدف کاربردی: فعالان بازار سرمایه و تحلیلگران مالی می‌توانند از نتایج این پژوهش در راستای تعیین اندازه تأثیر تعداد دفعات پیش بینی سود مدیریت بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام بهره برداری نمایند. امید می باشد این بهره برداری به اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بهتر و نیز تحلیل‌های جامع‌تر و کامل‌تر بیانجامد. به علاوه، پژوهش جاری می‌تواند بستری را جهت تحقیقات دانشگاهی در خصوص عدم تقارن اطلاعاتی، با در نظر گرفتن هزینه حقوق صاحبان سهام و تعداد دفعات پیش بینی سود مدیریت، ارائه نماید. همچنین شواهدی را در خصوص ارتباط بین تعداد دفعات پیش بینی سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام ارائه می‌نماید که منجر به گسترش ادبیات هزینه حقوق صاحبان سهام و نیز ادبیات عدم تقارن اطلاعاتی کشور خواهد گردید.

– سؤالات پژوهش

با در نظر داشتن مسئله پژوهش، پژوهش حاضر مشتمل دو پرسشبه تبیین زیر می باشد:

  • آیا تعداد دفعات پیش بینی سود مدیریت، بر عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر معنادار دارد یا خیر؟ در صورت داشتن تأثیر معنادار، جهت تأثیر چگونه می‌باشد.

آیا عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر معنادار دارد یا خیر؟ در صورت داشتن تأثیر معنادار، جهت تأثیر چگونه می‌باشد

پایان نامه مطالعه ارتباط بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه مطالعه ارتباط بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری