عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

3 فرضیه‌های پژوهش

فرضیه عبارت می باشد از حدس یا گمان اندیشمندانه درمورد ماهیت، چگونگی و روابط بین پدیده‌ها، اشیاء و متغیرها، که به محقق در تشخیص نزدیک‌ترین و محتمل‌ترین راه برای کشف مجهول کمک می کند (حافظ‏نیا، 1380).

این پژوهش به مطالعه روابط بین مدیریت سود واقعی و مدیریت کاهشی پیش‏بینی‏ها با متورم بودن ترازنامه می‌پردازد. پس، با مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهش، فرضیه‌ها به صورت زیر طراحی گردید:

فرضیه اول: بین کاهشی بودن پیش‏بینی سود هر سهم و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه ارتباط مثبت و معنی‏داری هست.

فرضیه دوم: بین مدیریت سود واقعی و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی ارتباط مثبت و معنی‏داری هست.

 

3-4 روش پژوهش

3-4-1 کلیات روش پژوهش

در هر پژوهش آغاز بایستی ماهیت، اهداف، و دامنه آن مشخص گردد تا بتوان با بهره گیری از قواعد و ابزار و راه‌های معتبر به واقعیت‌ها دست پیدا نمود. پژوهش، فرایندی می باشد که طی آن محقق می‌کوشد با پردازش عملی و منظم درون دادها، فرضیه‌های خود را به بوته آزمایش بسپارد (حافظ‏نیا، 1380).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه مکانیزم‏های جایگزین بکارگیری اقلام تعهدی اختیاری در جهت تحقق سود پیش‏بینی شده‏می باشد. به صورت خاص، اهداف این پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  1. مطالعه ارتباط بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت سود واقعی
  2. مطالعه ارتباط بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت کاهشی پیش‏بینی سود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5 پرسش‏های اصلی پژوهش

با در نظر داشتن مطالب مطرح شده در اظهار مسئله، پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به سوالات زیر می باشد:

  1. چه ارتباط‏ای بین کاهشی بودن پیش‏بینی سود هر سهم و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه هست؟

چه ارتباط‏ای بین مدیریت سود واقعی و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه هست؟

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری