مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اهمیت و ضرورت پژوهش

همانطور که تصریح گردید امروزه نحوه بهره گیری از دارایی های نامشهود تأثیر بسیار مهمی بر جایگاه و بقای سازمانها  دارد به طوری که این موضوع باعث به وجود آمدن حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی جدیدی در مدیریت شده می باشد. مار[1] و همکارانش دلایلی را برای توجه و اندازه گیری سرمایه فکری برشمردند که عبارت می باشد از :

1- کمک رساندن به سازمانها برای تنظیم استراتژیها

2- ارزیابی اجزای  استراتژی ها

3- کمک به تصمیمات گسترش و تنوع آنها

4- بهره گیری از نتایج اندازه گیری سرمایه های فکری به عنوان مبنایی برای جبران خدمات.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- اندازه گیری ارزش و عملکرد شرکتها[2].

6- هم چنین اندازه گیری سرمایه فکری به گونه کامل و دقیق، می تواند ارزش و عملکرد شرکتها را اندازه گیری کند زیرا در یک جامعه مبتنی بر دانش ، دانش بخش مهمی از ارزش یک کالا و نیز بخش مهمی از ثروت یک شرکت را تشکیل می دهد، و در نهایت بایستی گفت که شرکتها نه تنها نیاز دارند تا دارایی های نامشهود خود را شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت کنند، بلکه بایستی همواره کوشش کنند تا این دارایی های نامشهود را به گونه مستمر بهبود بخشند. سازمان هایی که نتوانند دارایی های دانشی خود را به گونه مستمر ارتقاء دهند بقاء خود را با خطر از دست دادن فنای خود مبادله می کنند. اگرچه ما قادر به اندازه گیری دقیق این سرمایه ها نیستیم اما حداقل با در نظر داشتن آنها و اطلاع از تأثیر آنها در  عملکرد سازمانی سازمان ها به اهمیت سرمایه گذاری بر این دارایی هایی پی خواهیم برد.

هم چنین با در نظر داشتن اهمیت روزافزون سرمایه فکری به عنوان عاملی جهت بهبود عملکرد شرکتها هدف این پژوهش مطالعه ارتباط بین مقیاس سرمایه فکری –که براساس 6 مدل مورد محاسبه قرارگرفته می باشد.

[1]. Marr

[2]. Corporate  Financial  Performance

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف انجام پژوهش

اهداف کاربردی:

سرمایه فکری به عنوان شاخصی خارج از صورتهای مالی می تواند یکی از شاخص های مهم در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مدنظر قرار گیرد.

مانند اهداف کاربردی پژوهش نشان دادن اهمیت سرمایه فکری به ذینفعان صورت های مالی شرکت می باشد تا منجر به اخذ تصمیمات بهتر و دقیقتر مالی در مورد شرکت ها از سوی سرمایه گذاران ، خود شرکت ها، اعتبار دهندگانو غیره گردد و نیز سهامداران بایستی بدانند که سرمایه فکری و نیروی انسانی تنها منابعی هستند که نقطه پایانی در مورد بهره وری آنها وجود ندارد و  بهره گیری مطلوب از آن ها می تواند منجر به افزایش سود گردد.

1-5-اهداف اصلی پژوهش:

مهمترین اهداف انجام این پژوهش را می توان به صورت زیر اختصار نمود:

1- شناسایی انواع دارایی های نامشهود، طبقه بندی آنها و روش های اندازه گیری آنها

2- مطالعه تأثیر سرمایه های فکری برریسک کل و ریسک سیستماتیک

3- مطالعه اندازه سرمایه انسانی

4- مطالعه اندازه سرمایه ساختاری

5- ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سطح این سرمایه های فکری

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری