عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی 

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزش نامشهود محاسبه شده:

مدل ارزش نامشهود محاسبه شده، بر پایه این فرض بنا شده می باشد که درآمد مازاد شرکت، برای نمونه درآمد مازاد بر متوسط درآمد صنعت، از سرمایه فکری آن ناشی می گردد. به اظهار دیگر، با بکارگیری دارایی های فیزیکی، درآمد شرکت حداکثر به متوسط درآمد آن صنعت نزدیک می گردد و تنها با به کارگیری می باشد سرمایه فکری می باشد که شرکت به درآمد مازاد دست می یابد. داده های مورد نیاز در این روش از صورت وضعیت مالی شرکت تهیه می گردد. اجرای این روش را می توان به شش مرحله زیر تقسیم بندی گردد (استیوارت، 1997):

مرحله 1 : درآمد متوسط قبل از کسر مالیات شرکت مربوط به سه سال قبل را محاسبه کنید(a)،

مرحله 2 : متوسط دارایی های فیزیکی پایان سال شرکت در سه سال گذشته را محاسبه کنید(b)،

مرحله 3 : درآمد را بر ارزش دارایی های فیزیکی تقسیم نموده و از این طریق نرخ بازگشت دارایی فیزیکی را بدست آورید(c=a/b)،

مرحله 4 : متوسط نرخ بازگشت به دارایی فیزیکی را برای صنعت در سه سال گذشته محاسبه کنید و در صورتی مراحل را ادامه دهید که از متوسط نرخ بازگشت شرکت کمتر می باشد. سپس نسبت متوسط مالیات بر درآمد در سه سال گذشته (e) را حساب کنید،

مرحله 5 : مازاد بازگشت (f) را با ارتباط (f=[a-d*b]*[1-e]) محاسبه کنید

مرحله 6 : مازاد بازگشت (f) را بر یک درصد مناسب، برای نمونه هزینه سرمایه شرکت تقسیم کنید

4) درآمد سرمایه دانش:

درآمد سرمایه دانش، توسط لیو تدوین گردید و در حقیقت همان درآمد مازاد بر درآمد حاصل از دارایی های دفتری می باشد (لو[1]، 1999). در این روش آغاز بایستی درآمد شرکت را برای سه سال آینده پیش بینی نمود. سپس درآمد ناشی از دارایی های سنتی با فرض یک نرخ بازگشت (برای نمونه هفت درصد روی دارایی های فیزیکی) پیش بینی می گردد، و این درصد در مقدار ارزش دارایی های سنتی در دفاتر حسابداری ضرب می گردد. با کسر کردن درآمد پیش بینی شده از درآمد حاصل از دارایی های سنتی، باقی مانده ای حاصل می گردد که درآمد سرمایه دانش نام دارد، به مقصود تبدیل مقدار درآمد حاصل به سطوح دارایی های دانش، آغاز بایستی نرخ بازگشت را بر روی دارایی های دانش فرض نمود (به عنوان 10 نمونه مجله سی اف او نرخ مزبور را برابر 5/10 درصد فرض نمود)، و سپس درآمد سرمایه دانش پیش بینی شده را بر این درصد تقسیم نمود، تا دارایی های دانش محور مطلق پیش بینی گردد (استرلند[2]، 2001).

[1] Lev

[2] Osterland

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف این در سه حوزه کاربردی، محتوایی و کاربردهای خاص به صورت زیر می باشد:

کاربردی: هدف کاربردی کمک به مدیران سازمان تامین اجتماعی می باشد تا با ارزیابی ارتباط سیستم­های حسابداری مدیریت خود با توسعه سرمایه فکری، بتوانند از این دارایی با ارزش بهره گیری کنند.

محتوایی: هدف محتوایی این پژوهش­ مطالعه ارتباط بین سیستم­های حسابداری مدیریت و توسعه سرمایه فکری در سازمان تأمین اجتماعی می­باشد.

کاربردهای خاص: نتایج این پژوهش می­تواند مورد بهره گیری مدیران سازمان تأمین اجتماعی، مدیران سایر سازمان­ها و پژوهشگران حوزه سرمایه فکری قرار بگیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی پایان نامه

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی پایان نامه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری