ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

موسسه آموزش عالی رجا

 

گروه حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

استاد راهنما:

دکتر حسن فرج‏زاده دهکردی

استاد مشاور:

دکتر حسن همتی

پژوهشگر:

هاله سنایی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تابستان 1393

چکیده

این پایان‏نامه وضعیتی را مطالعه می‏کند که متورم بودن ترازنامه، بهره گیری از اقلام تعهدی اختیاری به مقصود مدیریت سود افزایشی را با محدودیت مواجه می‏سازد. ترازنامه متورم به واسطه بهره گیری از اقلام تعهدی اختیاری در دوره‏های گذشته و انباشت این اقلام در خالص دارایی‏های عملیاتی شرکت‏ها بروز می‏کند. در چنین شرایطی پیش‏بینی می‏گردد، شرکت‏ها به مقصود اجتناب از گزارش سود غیرمنتظره منفی (عدم تحقق پیش‏بینی‏های سود)، مدیریت سود واقعی و مدیریت پیش‏بینی‏های سود را در دستور کار خود قرار می‏دهند. به مقصود آزمون این پیش‏بینی از داده‏های 243 شرکت، مشتمل بر 2,233 نظاره شرکت-سال در طی دوره زمانی 91-1380 و رگرسیون لوجستیک با اثرات ثابت بهره گیری شده‏می باشد. نتایج به دست آمده نشان می‏دهد، در زمانی که خالص دارایی‏های عملیاتی شرکت‏ها به واسطه بهره گیری از اقلام تعهدی اختیاری بیش از واقع گزارش شده‏اند، احتمال بهره گیری مدیران از مدیریت سود واقعی افزایشی برای تحقق سود پیش‏بینی شده و همچنین مدیریت کاهشی پیش‏بینی‏های سود به مقصود کاستن انتظارات سرمایه‏گذاران، افزایش می‏یابد تا به این وسیله شرکت‏ها از گزارش سود غیرمنتظره منفی اجتناب کنند.

واژگان کلیدی: اقلام تعهدی اختیاری؛ مدیریت کاهشی پیش‏بینی سود؛ مدیریت سود واقعی؛ سود غیرمنتظره منفی.


فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش.. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 اظهار مسئله. 3

1-3 اهمیت، ضرورت و نتایج احتمالی پژوهش. 6

1-4 اهداف پژوهش. 7

1-5 پرسش‏های اصلی پژوهش. 7

1-6 فرضیه‏های پژوهش. 8

1-7 جنبه نوآوری پژوهش. 8

1-8 روش پژوهش. 9

1-8-1 کلیات روش پژوهش. 9

1-8-2 قلمرو مکانی پژوهش. 9

1-8-3 قلمرو زمانی پژوهش. 9

1-8-4 جامعه و نمونه آماری پژوهش. 9

1-9 متغیرهای پژوهش. 10

1-9-1 متغیرهای وابسته. 10

1-9-2 متغیر مستقل. 11

1-9-3 متغیرهای کنترلی. 12

1-10 مدل‏های آزمون فرضیه‏های پژوهش. 12

1-11 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات تخصصی. 13

1-12 ساختار سایر فصول. 15

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش.. 16

2-1 مقدمه. 17

2-2 مدیریت سودهای غیر منتظره. 18

2-2-1 انگیزه‏های مدیریت سودهای غیر منتظره. 18

2-2-2 مکانیزم‏های اجتناب از (مدیریت) سودهای غیر منتظره منفی   19

2-2-2-1 مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری. 20

2-2-2-2 مدیریت سود واقعی. 22

2-2-2-3 مدیریت پیش‏بینی‏ها (انتظارات). 24

2-2-2-4 بکارگیری مکانیزم‏های اجتناب از سود غیر منتظره منفی   25

2-3 مکمل یا جایگزین بودن مکانیزم‏های مدیریت سودهای غیر منتظره   26

2-4 ترازنامه متورم. 28

2-5 پیشینه پژوهش. 29

2-5-1 پیشینه تحقیقات: خارجی. 29

2-5-2 پیشینه پژوهش: داخلی. 33

2-6 اختصار و نتیجه‏گیری: تبیین نظری فرضیه‏ها. 37

فصل سوم: روش پژوهش.. 41

3-1 مقدمه. 42

3-2 اظهار کلی مسئله پژوهش. 42

3-3 فرضیه‌های پژوهش. 43

3-4 روش پژوهش. 44

3-4-1 کلیات روش پژوهش. 44

3-4-2 مدل مورد بهره گیری برای آزمون فرضیه‌ها. 45

3-4-3 متغیرهای پژوهش. 46

3-4-3-1 متغیرهای وابسته. 46

3-4-3-2 متغیر مستقل. 48

3-4-3-3 متغیرهای کنترلی. 49

3-5 جامعه و نمونه آماری. 50

3-5 قلمرو پژوهش. 53

3-8 جمع‌آوری داده‌های پژوهش. 54

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها. 55

فصل چهارم: نتایج.. 56

4-1 مقدمه. 57

4-2 آماره‏های توصیفی. 57

4-3 آزمون فرضیه‏های پژوهش. 62

4-3-1 آزمون فرضیه اول. 62

4-3-2 آزمون فرضیه دوم پژوهش. 66

فصل پنجم: بحث و نتیجه‏گیری.. 70

5-1 مقدمه. 71

5-2 اختصار موضوع و روش پژوهش. 71

5-3 اختصار نتایج آزمون فرضیه‏های پژوهش. 74

5-4 بحث و مطالعه تطبیقی یافته‏های پژوهش. 75

5-5 محدودیت‏های پژوهش. 78

5-6 پیشنهادات پژوهش. 79

5-6-1 پیشنهادات کاربردی. 79

5-6-2 پیشنهادات تحقیقات آتی. 79

منابع.. 81

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه مکانیزم‏های جایگزین بکارگیری اقلام تعهدی اختیاری در جهت تحقق سود پیش‏بینی شده‏می باشد. به صورت خاص، اهداف این پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  1. مطالعه ارتباط بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت سود واقعی
  2. مطالعه ارتباط بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت کاهشی پیش‏بینی سود

1-5 پرسش‏های اصلی پژوهش

با در نظر داشتن مطالب مطرح شده در اظهار مسئله، پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به سوالات زیر می باشد:

  1. چه ارتباط‏ای بین کاهشی بودن پیش‏بینی سود هر سهم و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه هست؟

چه ارتباط‏ای بین مدیریت سود واقعی و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه هست؟

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری