ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

ترازنامه متورم

همان‏گونه که پیش از این اظهار گردید، در روبرو شدن با سود غیر منتظره منفی، نخستین مکانیزم‏های اجتناب از آن، مدیریت سود افزایشی از طریق اقلام تعهدی اختیاری می باشد. با این تفاصیل، بکارگیری اقلام تعهدی اختیاری دارای محدودیت‏ها و هزینه‏های قابل توجهی می باشد. برای مثال، بارتون و سیمکو (2002) نشان می‏دهند که اطلاعات ترازنامه، مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری را محدود می‏کند.

با در نظر داشتن این که اثر اقلام تعهدی اختیاری بهره گیری شده در دوره جاری، در دوره‏(های) مالی بعد معکوس خواهد گردید، به واسطه بهره گیری از اقلام تعهدی اختیاری در دوره‏های گذشته، توانایی مدیریت در دوره جاری برای بهره گیری از اقلام تعهدی اختیاری، محدود می‏گردد. همچنین، از آنجا که ترازنامه تاثیر انتخاب‏های حسابداری در دوره‏های گذشته را تجمیع و انباشت می‏کند، سطح خالص دارایی‏های عملیاتی اندازه مدیریت سود در دوره‏های گذشته را منعکس می‏نماید.

بر این اساس بارتون و سیمکو (2002) نشان می‏دهند که بیش از واقع اظهار شدن خالص دارایی‏ها در ترازنامه، توانایی مدیران برای بهره گیری از اقلام تعهدی اختیاری افزایشی در دوره جاری را با محدودیت مواجه می‏سازد.

این وضعیت، متورم بودن ترازنامه اتلاق می‏گردد. در واقع تورم ترازنامه‏ای، وضعیتی را نشان می‏دهد که بهره گیری از اقلام تعهدی در دوره‏(های) گذشته، باعث شده بخش دارایی‏ها در ترازنامه بیش از واقع گزارش گردد. تجمع اقلام تعهدی در بخش دارایی‏های ترازنامه، اکثرا خود را در موجودی کالا، مطالبات (حساب‏ها و اسناد دریافتنی تجاری و غیر تجاری) و پیش‏پرداخت‏ها و همچنین دارایی‏های بلند مدت (دارایی‏های ثابت مشهود و دارایی‏های نامشهود) نشان خواهد داد.

این وضعیت، بهره گیری از اقلام تعهدی اختیاری در دوره جاری را با محدودیت مواجه می‏سازد. از آنجا که هدف، افزایش تصنعی سود می باشد، مدیریت بایستی از روش‏هایی بهره گیری کند که درآمدها را افزایش داده و یا هزینه‏ها را کاهش دهد. انباشت دارایی‏ها در ترازنامه باعث می‏گردد شناسایی دارایی متناظر با یک درآمد تصنعی بسیار دشوار گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه مکانیزم‏های جایگزین بکارگیری اقلام تعهدی اختیاری در جهت تحقق سود پیش‏بینی شده‏می باشد. به صورت خاص، اهداف این پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. مطالعه ارتباط بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت سود واقعی
  2. مطالعه ارتباط بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت کاهشی پیش‏بینی سود

1-5 پرسش‏های اصلی پژوهش

با در نظر داشتن مطالب مطرح شده در اظهار مسئله، پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به سوالات زیر می باشد:

  1. چه ارتباط‏ای بین کاهشی بودن پیش‏بینی سود هر سهم و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه هست؟

چه ارتباط‏ای بین مدیریت سود واقعی و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه هست؟

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری