عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی 

قسمتی از متن پایان نامه :

بهره هوشی کسب و کار:

بهره هوشی کسب و کار ترکیبی از چهار شاخص شامل شاخص هویت، شاخص سرمایه انسانی، شاخص سرمایه دانش و شاخص شهرت می باشد. این روش در یک موسسه خدمات مشاوره در نروژ تدوین شده می باشد (ساندویک[1]، 2004).

11) رویکرد ارزش کل نگر:

رویکرد ارزش کل نگر، شاخص سرمایه فکری گوران روز را با روش ارزش گذاری جامع مک فرسون ترکیب می نماید. رویکرد ارزش کل نگر مبتنی بر این نقطه نظر می باشد که دورنمای ضعیف از دارایی ها با بکارگیری مدل های سنتی حسابداری و بدون در نظر گرفتن اهمیت  دارایی های نامشهود در عملکرد شرکت، هیچ ابزاری در اختیار مدیریت راهبردی قرار نخواهد داد. از این رو مدل ارزش کل نگر، به عنوان چهارچوب تحقیقی توسعه پذیر و قابل انعطاف برای دارایی های مشهود و نامشهود اقدام نموده و به عنوان مدل ارزش کسب و کار قابل استناد می باشد (پیکه و روس[2]، 2000).

12 ) درجه بندی سرمایه فکری:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

درجه بندی سرمایه فکری از ابزارهای مهم اندازه گیری سرمایه فکری می باشد که توسط ادوینسون تدوین شده می باشد. درجه بندی سرمایه فکری دورنمای کارایی، بازسازی و ریسک های اجزای سرمایه فکری را برای توان درآمد آینده الگو برداری می کند. این روش در حال حاضر توسط بیش از 200 سازمان در اروپا و ژاپن بهره گیری می گردد. به نظر می رسد که این روش جالب توجه سازمان های ملی و اجتماعی نظیر مدارس و بیمارستان ها می باشد که بازار سهام عمومی ندارند تا به عنوان نقطه مرجع مورد بهره گیری قرار گیرد. این رویکرد در حال حاضر برای درجه بندی  سرمایه فکری شهرها و ملل بهره گیری می گردد. درجه بندی سرمایه فکری به علاوه که تأثیر هایی برای الگو برداری با بهترین عملکرد می­دهد، پایگاهی نیز برای ارزیابی توانایی­های درآمدی در آینده فراهم می­کند (ادوینسون، 2002).

13 )  اندازه گیری و حسابداری سرمایه فکری:

اندازه گیری و حسابداری سرمایه فکری، حاصل پروژه های با همین عنوان با طرفداری اتحادیه اروپایی می باشد که در حال توسعه روش اندازه گیری و نرم افزاری مبتنی بر عوامل بحرانی موفقیت با نگاه ویژه به سرمایه فکری می باشد. ابزارهای اندازه گیری و حسابداری سرمایه فکری، شرکت ها را قادر به اندازه گیری ارزش های غیر مادی شان به روشی عملی و ساختار یافته می کند. واگنر و همکاران سرمایه فکری را بصورت ارزش افزوده کلیه منابع ناملموس شرکت تعریف می­کنند (وگنر و همکاران[3]، 2001). سرمایه فکری شامل دانش تعیین کننده شرکت می باشد که برای تامین مزیت رقابتی ضروری می باشد. این مدل مبتنی بر این عقیده می باشد که در اندازه گیری سرمایه فکری بایستی مواردی از قبیل توان اصلی سازمان (سرمایه انسانی)، توانایی برای تبدیل این توان به محصولات و خدمات (سرمایه سازمانی)، شایستگی برای مدیریت و یکپارچه سازی فصول مشترک بیرونی با ذینفعان سازمان (سرمایه بازار) و قابلیت توسعه و بهبود مستمر تمام توان ها و متغیرهای محیطی در نظر گرفته گردد.

14 ) نقشه داراییهای دانش:

نقشه دارایی های دانش، توسط مار و اسکیوما تدوین گردید و چهارچوبی گسترده از دانش سازمانی از هر دو منظر داخلی و خارجی فراهم می­سازد (مار و شیوما، 2001). نقشه دارایی های فکری چهارچوبی را تدارک می بیند که به سازمانها در شناسایی حوزه های دارای اهمیت دانش کمک می کند. نقشه دارایی های فکری بر این اصل مبتنی می باشد که دارایی های دانش سازمانی شامل مجموع دو منبع سازمانی یعنی منابع ذینفع و منابع ساختاری می باشد. منابع ذینفع به ارتباطات ذینفع و منابع انسانی تقسیم می گردد. طبقه اول نظر به ارتباطات با گروه های بیرونی داشته در حالی که طبقه دوم معطوف به افراد داخلی سازمان می باشد .منابع ساختاری با در نظر داشتن طبیعت مشهود و نا مشهود خود به ترتیب به دو بخش زیرساخت های فیزیکی و مجازی تقسیم می شوند. در نهایت زیرساخت های مجازی به سه بخش فرهنگ، تجربیات و دارایی فکری تقسیم می شوند. حال با در نظر گرفتن ساختار فوق، این امکان هست که برای هریک از دارایی های فکری طیف وسیعی از شاخص ها را تهیه نمود.

[1] Sandvik

[2] Pike & Roos

[3] Wagner et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف این در سه حوزه کاربردی، محتوایی و کاربردهای خاص به صورت زیر می باشد:

کاربردی: هدف کاربردی کمک به مدیران سازمان تامین اجتماعی می باشد تا با ارزیابی ارتباط سیستم­های حسابداری مدیریت خود با توسعه سرمایه فکری، بتوانند از این دارایی با ارزش بهره گیری کنند.

محتوایی: هدف محتوایی این پژوهش­ مطالعه ارتباط بین سیستم­های حسابداری مدیریت و توسعه سرمایه فکری در سازمان تأمین اجتماعی می­باشد.

کاربردهای خاص: نتایج این پژوهش می­تواند مورد بهره گیری مدیران سازمان تأمین اجتماعی، مدیران سایر سازمان­ها و پژوهشگران حوزه سرمایه فکری قرار بگیرد.

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی پایان نامه

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی پایان نامه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری