عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

در فصل اول به تبیین ابعاد کلی پژوهش پرداخته گردید. موارد کلی مطرح شده در فصل قبل با اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش آغاز و با ارائه فرضیه های کلی پژوهش و اهداف انجام پژوهش ادامه پیدا نمود. همچنین در پایان متغیرها، محدودیت‌ها و تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش به صورت مختصر ارائه گردید. در ایـن فصل به مطالعه مبانـی نظـری پژوهش که شامل موارد مربوط به مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و عدم اطمینان‌های محیطی می باشد، پرداخته می‌شود. در قسمت پایانی فصل نیز به پیشینه بعضی از پژوهش‌ها و مطالعات انجام شده پیرامون مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط عدم اطمینان‌های محیطی در داخل و خارج از کشور پرداخته می گردد.

بخش اول: مبانی نظری

2-1- سود

هدف از ارائه صورت‌های‌ مالی، ارائه‌ اطلاعاتی‌ تلخیص‌ و طبقه‌بندی‌ شده‌ درمورد‌ وضعیت‌ مالی، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ می باشد‌ که‌ برای‌ طیفی‌ گسترده‌ از بهره گیری‌کنندگان‌ صورت‌های‌ مالی‌ در اتخاذ تصمیم‌های‌ اقتصادی‌ مفید واقع‌ گردد)هیئت تدوین استانداردهای حسابداری 1381). سود گزارش شده در صورت سود و زیان یکی از عناصر کلیدی صورت‌های مالی می باشد. این رقم کمیتی می باشد که قاعدتاًٌ بایستی نتیجه عملکرد یک واحد تجاری را در طی یک دوره‌ی مالی معین نشان دهد. به دیگر سخن، بهره گیری از عنصر سود در مدل‌های ارزش‌گذاری قیمت سهام و ارزیابی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، در عین این که بر مبنای منطق قیاسی توجیه پذیر می باشد، با نتایج تحقیقات علمی نیز منطبق می باشد و نتایج بسیاری از آن‌ها موید این می باشد که سود گزارش شده حاوی اطلاعاتی می باشد که با ارزش‌گذاری قیمت سهام شرکت‌ها مربوط می باشد (ظریف فرد، 1378) .

یکی از اقلام با اهمیت صورت‌های مالی سود می‌باشد که از آن تعاریف متعددی ارائه شده می باشد، مانند این تعاریف به تبیین زیر:

سود یا زیان خالص عبارت ‌می باشد از تغییر در حقوق صاحبان سرمایه یعنی در خالص دارایی‌های یک واحد تجاری طی یک دوره مالی که از فعالیت‌های انتفاعی و مستمر واحد تجاری و عملیات فرعی، رویدادهای تصادفی و سایر عملیات، رویدادها و شرایط موثر بر واحد تجاری غیر از منبع صاحبان سرمایه ناشی شده، به دیگر سخن، سود یا زیان خالص فرایند کلیه تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه طی یک دوره با استثنای تغییرات ناشی از سرمایه‌گذاری توسط صاحبان سرمایه و توزیع منابع بین آنان می باشد (عالی‌ور، 1370).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اولیه از گزارش سود، تأمین و ارائه اطلاعات مفید برای افرادی می باشد که بیشترین علاقه را به گزارش‏های مالی دارند. اما تبیین هدف‏های مشخص‏تر نیز، برای درک بهتر گزارشگری سود لازم است. یکی از هدف‏های اساسی که با اهمیت‏ترین هدف از دیدگاه تمامی بهره گیری‏کنندگان گزارش‏های مالی محسوب می‏گردد، ایجاد فرق بین سرمایه‏گذاری و سود (منابع و جریان‏ها)، به عنوان بخشی از فرایند توصیفی حسابداری می باشد. هدف‏های مشخص گزارش سود شامل موارد زیر می باشد:

الف- بهره گیری از سود به عنوان معیاری برای اندازه‏گیری کارایی مدیریت.

ب- بهره گیری از مبالغ تاریخی سود برای پیش بینی آینده واحد انتفاعی و توزیع آتی سود سهام.

ج- بهره گیری از سود به عنوان معیاری برای اندازه‏گیری دستاوردها و همچنین نشانه‏ای از تصمیمات آتی مدیریت (هندریکسون و بردا[1]، 1994). تئوری، شیوه محاسبه و کاربرد سود همواره کانون توجه ادبیات اقتصاد، حسابداری و مالی قرار داشته می باشد. در ادامه، مفهوم سود از هر دو دیدگاه اقتصادی و حسابداری مورد بحث واقع می گردد.

[1]. Hendriksen & Breda

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

هدف کلی:مطالعه ارتباط بین تعداد دفعات پیش بینی سود مدیریت، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام در بورس اوراق بهادار تهران.

هدف آرمانی: بسترسازی جهت ارتقای کیفیت گزارشگری مالی وحصول به اهداف جامعیت گزارشگری مالی.

هدف کاربردی: فعالان بازار سرمایه و تحلیلگران مالی می‌توانند از نتایج این پژوهش در راستای تعیین اندازه تأثیر تعداد دفعات پیش بینی سود مدیریت بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام بهره برداری نمایند. امید می باشد این بهره برداری به اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بهتر و نیز تحلیل‌های جامع‌تر و کامل‌تر بیانجامد. به علاوه، پژوهش جاری می‌تواند بستری را جهت تحقیقات دانشگاهی در خصوص عدم تقارن اطلاعاتی، با در نظر گرفتن هزینه حقوق صاحبان سهام و تعداد دفعات پیش بینی سود مدیریت، ارائه نماید. همچنین شواهدی را در خصوص ارتباط بین تعداد دفعات پیش بینی سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام ارائه می‌نماید که منجر به گسترش ادبیات هزینه حقوق صاحبان سهام و نیز ادبیات عدم تقارن اطلاعاتی کشور خواهد گردید.

– سؤالات پژوهش

با در نظر داشتن مسئله پژوهش، پژوهش حاضر مشتمل دو پرسشبه تبیین زیر می باشد:

  • آیا تعداد دفعات پیش بینی سود مدیریت، بر عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر معنادار دارد یا خیر؟ در صورت داشتن تأثیر معنادار، جهت تأثیر چگونه می‌باشد.

آیا عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر معنادار دارد یا خیر؟ در صورت داشتن تأثیر معنادار، جهت تأثیر چگونه می‌باشد

پایان نامه مطالعه ارتباط بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه ارتباط بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری