ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات تخصصی

بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی (ترازنامه متورم): پنمن (2004) یک معادله اساسی حسابداری را مطرح می‏کند و اظهار می‏کند که خالص دارایی‏های عملیاتی یک شرکت با تفاوت انباشته بین خالص سود عملیاتی و جریان نقدی آزاد برابر می باشد. انباشته شدن سود حسابداری بدون انباشته شدن جریان نقدی آزاد، تردیدهایی را در مورد سودآوری آتی به وجود می‏آورد. در حقیقت بزرگ‏بودن خالص دارایی‏های عملیاتی (بیانگر ضعف نسبی جریان نقدی آزاد نسبت به سود انباشته) با افزایش در سود همراه خواهد بود که دوام نخواهد داشت (هیرشلیفر[1] و همکاران،2004)

مدیریت سود: مدیریت سود عملی می باشد که موجب می‏گردد، سود گزارش شده بیشتر منعکس کننده خواسته های مدیریت باشد تا عملکرد مالی بنیادی شرکت (اسکیپر[2]، 1989).

مدیریت سود واقعی: مدیریت سود واقعی به زمان‏بندی و ساختاربندی فرصت‏طلبانه معاملات عملیاتی، تأمین مالی و سرمایه گذاری توسط مدیریت واحد تجاری به منظورتأثیرگذاشتن بر سود گزارش شده در جهتی خاص اتلاق می‏گردد که شرکت را متحمل هزینه‏ها وپیامدهای اقتصادی آتی می‏نماید. مدیریت سود واقعی در قالب دستکاری در فعالیت های واقعی مختلفی انجام می‏گردد (رویچوداری[3]، 2007).

مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری: شواهد محکمی دال بر این موضوع هست که مدیران برای دستیابی به اهداف مربوط به سود واحد تجاری خود، اقدام به مدیریت سود واقعی و مدیریت اقلام تعهدی اختیاری می نمایند. مدیریت اقلام تعهدی اختیاری به بهره گیری فرصت‏طلبانه مدیران از انعطاف پذیری موجود در اصول پذیرفته شده حسابداری به مقصود تغییر سود گزارش شده اتلاق می‏گردد، بدون اینکه تغییری در جریان های نقدی زیربنایی شرکت صورت گیرد (هیلی و والن[4]، 1999).

پیش‏بینی سود کاهشی. هر ساله مدیران شرکت‏ها در بودجه‏های ابتدای سال خود پیش‏بینی خود از عملکرد شرکت را ارائه می‏دهند که به این واسطه انتظار خود از عایدی هر سهم را نیز گزارش خواهند نمود که تحت عنوان سود هر سهم پیش‏بینی شده شهرت یافته می باشد. چنانچه مدیریت به صورت تعمدی سود هر سهم را از مبلغ قابل تحقق کمتر پیش‏بینی نماید، به آن پیش‏بینی سود کاهشی گفته می‏گردد (ماتسوموتو[5]، 20002).

1-12 ساختار سایر فصول

سایر فصول پایان‏نامه به عبارت زیر می باشد:

فصل دوم: مروی بر مبنای نظری و پیشینه پژوهش به مقصود تبیین تئوریک فرضیه‏ها

فصل سوم: تشریح کامل روش پژوهش شامل متغیرها، مدل‏ها و ساختار داده‏ها

فصل چهارم: نتایج پژوهش در قالب آماره‏های توصیفی و نتایج آزمون فرضیه‏های پژوهش

فصل پنجم: اختصار و نتیجه‏گیری

[1] Hirshleifer

[2] Schipper

[3] Roychowdhury

[4] Healy and Wahlen

[5] Matsumoto

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه مکانیزم‏های جایگزین بکارگیری اقلام تعهدی اختیاری در جهت تحقق سود پیش‏بینی شده‏می باشد. به صورت خاص، اهداف این پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  1. مطالعه ارتباط بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت سود واقعی
  2. مطالعه ارتباط بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت کاهشی پیش‏بینی سود

1-5 پرسش‏های اصلی پژوهش

با در نظر داشتن مطالب مطرح شده در اظهار مسئله، پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به سوالات زیر می باشد:

  1. چه ارتباط‏ای بین کاهشی بودن پیش‏بینی سود هر سهم و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه هست؟

چه ارتباط‏ای بین مدیریت سود واقعی و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه هست؟

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری